Artikel 1 Definities
In deze Leverings- en Aannemingsvoorwaarden (nader te noemen “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • Aanvangsdatum: de tussen Afnemer en FlexxCon overeengekomen datum van aanvang van de door FlexxCon te verrichten werkzaamheden;
  • Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Flexxcon een Overeenkomst aangaat, of met wie FlexxCon in onderhandeling is over een Overeenkomst;
  • Offerte: iedere Offerte of aanbieding van FlexxCon, hoe ook genaamd;
  • Overeenkomst: iedere Overeenkomst hoe ook genaamd, waaronder een Koop- of Aannemingsovereenkomst, tussen Afnemer en FlexxCon, elke wijziging of aanvulling
    daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  • Producten: alle zaken, niet zijnde een Werk, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst of Offerte;
  • FlexxCon: de besloten vennootschap. Graaf Adolflaan 62, 3818 DD te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092305.
  • Werk: het leveren, fabriceren en installeren van glasvezel versterkte kunststof constructies die het onderwerp zijn van een Overeenkomst of Offerte.

Artikel 2 Algemeen
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten, aanvragen, mededelingen en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van FlexxCon en maken deel uit van alle Offertes en Overeenkomsten, of hoe ook genaamd.
1.2 De toepasselijkheid van enig algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer of derden wordt door FlexxCon uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afwijking in een Offerte, Overeenkomst of anderszins van deze Voorwaarden is uitsluitend mogelijk nadat FlexxCon hiermede uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Offerte en Overeenkomst
1.1 Een Offerte of prijsopgave, hoe ook genaamd, bindt FlexxCon niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door Afnemer. Offertes zijn gebaseerd op de door Afnemer versterkte gegevens. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de (op)levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen en afwijkingen en fouten in deze gegevens.
1.2 Een Overeenkomst tussen FlexxCon en Afnemer komt tot stand door verzending van een schriftelijke bevestiging door FlexxCon aan Afnemer van de Overeenkomst dan wel zodra FlexxCon start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Afnemer, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.
1.3 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als een wijziging en/of aanvulling van de betreffende Overeenkomst of Voorwaarden.

Artikel 4 Levering van Producten
1.1 De door FlexxCon opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor FlexxCon geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan FlexxCon verstrekte gegevens.
1.2 De leveringstermijn gaat in op de datum van tot stand komen van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van FlexxCon, welke van de twee het laatst is.
1.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.
1.4 FlexxCon heeft het recht in gedeelten te leveren. Ter zake van (deel)leveringen heeft FlexxCon voorts het recht in gedeelten te factureren.
1.5 FlexxCon zal de Producten op de in de Overeenkomst aangegeven plaats voor rekening en risico van FlexxCon afleveren.
1.6 Bij weigering van in ontvangst name van de Producten door Afnemer zal FlexxCon deze tot 30 dagen na aanbieding aan Afnemer voor rekening en risico van Afnemer opslaan. FlexxCon zal Afnemer berichten dat deze de Producten kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na verstrijken van deze termijn is FlexxCon gerechtigd de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door FlexxCon geleden schade.

Artikel 5 Gewicht, hoeveelheid en maat
1.1 Alle opgaven door FlexxCon van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, maten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of het Werk zijn met zorg gedaan. FlexxCon kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en/of het Werk zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of het Werk.
1.2 Voor de vaststelling van de betalingsverplichtingen van de Afnemer zal de vaststelling van het gewicht en/of de hoeveelheid zoals FlexxCon die van haar productie en/of
leveringen bijhoudt, bepalend zijn.

Artikel 6 Emballage
1.1 De Producten worden, voor zover noodzakelijk, geleverd in een voor het overeengekomen vervoer geschikte verpakking.

Artikel 7 Reclame en inspectie
1.1 Bij aflevering van Producten bij Afnemer, is Afnemer verplicht deze terstond na ontvangst te inspecteren. Mocht FlexxCon de Producten voor Afnemer (doen) vervoeren, dan geldt als het tijdstip van ontvangst, het moment dat de Producten een door Afnemer, voor aanvang van het transport, aangegeven plaats bereiken ook indien Afnemer weigert de Producten in ontvangst te nemen.
1.2 Een reclame ter zake van het uiterlijk of de hoeveelheid van Producten dient Afnemer binnen 24 uur na ontvangst aangetekend schriftelijk aan FlexxCon mede te delen.
1.3 Reclames ter zake van verborgen gebreken dient Afnemer binnen zes maanden na ontvangst aangetekend schriftelijk aan FlexxCon mede te delen. Afnemer is verplicht na het ontdekken van het verborgen gebrek om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.
1.4 Afnemer zal alle door FlexxCon voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en door FlexxCon in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de (verwerking)omstandigheden.
1.5 Nadat Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en FlexxCon de reclame heeft geaccepteerd, heeft FlexxCon het recht te harer keuze de Producten te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding.
1.6 Afnemer heeft geen recht op reclame indien zich de situatie als bedoeld in artikel 4.6 voordoet of zolang Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens FlexxCon is nagekomen.

Artikel 8 Aanneming van Werk
1.1 Afnemer draagt er zorg voor dat FlexxCon vanaf de Aanvangsdatum, ongehinderd de door haar te verrichten werkzaamheden kan verrichten op de door FlexxCon gewenste en/of aangegeven tijdstippen. Afnemer draagt er zorg voor dat geen werkzaamheden, al dan niet door derden, worden verricht op locaties waar in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd door FlexxCon of door haar ingeschakelde derden op de tijdstippen dat FlexxCon haar werkzaamheden (doet) verrichten.
1.2 Afnemer draagt zorg voor deugdelijke opslag ter plaatse van de door FlexxCon aangevoerde producten, materialen en werktuigen. Afnemer is eveneens verplicht voor deugdelijke verzekering aangaande voornoemde zaken zorg te dragen. Ter voorkoming van stagnatie (in de uitvoering van werkzaamheden) zal FlexxCon ten behoeve van het Werk meer producten en materialen aanvoeren dan benodigd voor de voltooiing van het desbetreffende Werk. De eigendom van overblijvende Producten en materialen berust bij FlexxCon.
1.3 Na voltooiing van het Werk zal FlexxCon zich inspannen overgebleven Producten en materialen zo spoedig mogelijk af te voeren. Afnemer draagt zelf, voor zover nodig, zorg voor het schoonmaken van de ruimte(n) waar werkzaamheden zijn uitgevoerd.
1.4 Indien geen Aanvangsdatum is overeengekomen, stellen partijen in onderling overleg een Aanvangsdatum vast welke uiterlijk is gelegen 60 dagen na de datum van tot stand komen van de Overeenkomst. Indien geen Aanvangsdatum wordt vastgesteld zoals voornoemd, wordt de Overeenkomst na het verstrijken van voornoemde termijn geacht te zijn ontbonden als bedoeld in artikel 13.
1.5 Wijziging van de Aanvangsdatum door de Afnemer kan eenmalig zonder extra kosten geschieden en wel indien Afnemer minimaal 21 dagen voor Aanvangsdatum FlexxCon schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke wijziging en in geval van uitstel, het uitstel niet langer duurt dan 30 dagen. Een nieuwe Aanvangsdatum wordt in onderling overleg vastgesteld en is afhankelijk van de reeds gemaakte (werk)planning van FlexxCon.
1.6 Indien FlexxCon niet op de Aanvangsdatum kan beginnen met de door haar te verrichten werkzaamheden is Afnemer, behoudens in geval van een wijziging van de Aanvangsdatum als bedoeld in lid 5 van dit artikel, gehouden naar keuze van FlexxCon de door FlexxCon werkelijk gemaakte kosten en/of geleden schade te vergoeden dan wel aan FlexxCon een schadevergoeding te betalen, welke forfaitair wordt vast gesteld op 15% van (het desbetreffende deel van) de aanneemsom inclusief BTW, onverminderd FlexxCon’s overige rechten. In het hier bedoelde geval wordt in onderling overleg een nieuwe Aanvangsdatum vastgesteld en is FlexxCon gerechtigd tussentijds opdrachten van derden te aanvaarden en uit te voeren.
1.7 Indien de Aanvangsdatum door Afnemer met meer dan zes maanden wordt uitgesteld of indien Afnemer een Overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert, is Afnemer gehouden naar keuze van FlexxCon de door FlexxCon werkelijk gemaakte kosten en/of geleden schade te vergoeden dan wel aan FlexxCon een schadevergoeding te betalen, welke forfaitair wordt vastgesteld op 30% van (het desbetreffende deel van) de aanneemsom inclusief de BTW en wordt de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden als bedoeld in artikel 13, onverminderd FlexxCon’s overige rechten.

Artikel 9 Verplichtingen Afnemer bij aanneming van Werk
1.1 Afnemer verplicht zich tot 24 uur na oplevering zoals bedoeld in artikel 10.1, het personeel van FlexxCon en de door FlexxCon ingeschakelde derden veilige en te alle tijde bereikbare en toegankelijke toegang te (doen) verlenen tot de locaties waar in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd en deze personen in staat te stellen de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uit te voeren.
1.2 Afnemer is voorts verantwoordelijk en draagt zorg voor:
a) in en ten behoeve van de ruimte(n) waar werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, het aanvragen, verkrijgen en behouden van de benodigde energie, water en verlichting;
b) Een schone, droge en vrij beschikbare werkruimte;
c) Een temperatuur van minimaal 16 graden Celsius ten behoeven van het aanbrengen van de epoxy bekleding in de calamiteiten opvang bak;
d) Het ter beschikking stellen van, naar het oordeel van FlexxCon, een deugdelijke ruimte ten behoeve van opslag van materiaal en gereedschap;
e) Het lossen van de materialen en gereedschap alsmede voor horizontaal en verticaal transport van mens en materiaal naar een door FlexxCon aan te wijzen plaats;
f) Het ter beschikking stellen van afval capaciteit ten behoeve van het afvoeren van restmaterialen;
g) Het op een dusdanig tijdstip nemen van beslissingen – die in het kader van de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst tot zijn verantwoordelijkheden behoren – dat hierdoor een ongehinderde voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt gewaarborgd;
h) Het tijdig, volledig en juist ter beschikking stellen aan FlexxCon van alle informatie die relevant is voor of van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst door FlexxCon. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Afnemer reeds verstrekte informatie en specificaties.

1.3 Afnemer zal in zijn algemeenheid alle medewerking verlenen ten einde FlexxCon in staat te stellen de uitvoering van de Overeenkomst na te komen conform de in de Overeenkomst of deze Voorwaarden gestelde voorwaarden. Indien Opdrachtgever niet aan het in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst bepaalde voldoet of anderszins nalaat medewerking te verlenen, kan er sprake zijn van extra kosten, die separaat aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Oplevering van het Werk
1.1 Oplevering heeft plaatsgevonden op het moment dat FlexxCon het Werk overeenkomstig de Overeenkomst voltooid heeft. Afnemer dient binnen twee weken, na mededeling van FlexxCon dat het Werk voltooid is, het Werk op te nemen. FlexxCon stelt de dag en het tijdstip van opname van het Werk vast.
1.2 Indien Afnemer gebreken aan het Werk constateert dient Afnemer aan FlexxCon een redelijke termijn te gunnen waarbinnen FlexxCon in staat wordt gesteld de geconstateerde gebreken te herstellen.
1.3 Indien Afnemer niet binnen twee weken na de mededeling door FlexxCon van voltooiing van het Werk tot opneming over gaat, is FlexxCon niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan of in het Werk. Dit leidt uitzondering voor het geval het Werk of enig onderdeel daarvan door een toerekenbare tekortkoming van FlexxCon, haar leverancier, haar onderaannemer, of haar personeel een verborgen gebrek bevat en FlexxCon van dit gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan. Afnemer dient bewijs te leveren van voornoemde tekortkoming. Van een verborgen gebrek is sprake, indien het gebrek, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het Werk, door de Afnemer redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.
1.4 De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet-ontvankelijk, indien Afnemer deze rechtsvordering instelt na verloop van vijf jaar na oplevering.

Artikel 11 Garantie op het Werk
1.1 Gedurende een periode van 24 maanden na oplevering van het Werk garandeert FlexxCon dat het Werk niet onderhevig zal zijn aan mechanische gebreken en bestendig is tegen de in de offerte genoemde chemische belastingen.
1.2 Indien Afnemer gedurende de garantie periode constateert dat het Werk niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal Afnemer FlexxCon onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen bij gebreke waarvan een beroep op garantie door Afnemer komt te vervallen.
1.3 FlexxCon zal de gebreken, die vallen onder het bepaalde in lid 1 van dit artikel, voor haar rekening verhelpen, tenzij de gebreken te wijten zijn aan onzorgvuldig gebruik door Afnemer en/of derden of andere niet voor rekening en risico van FlexxCon komende omstandigheden.
1.4 Onder onzorgvuldig gebruik door Afnemer, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt onder meer, doch niet beperkt tot, verstaan:
a) Mechanische, chemische en/of thermische belastingen die de door FlexxCon verstrekte productspecificaties van het Werk overschrijden
b) Het bewerken en/of wijzigen van de constructie in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlexxCon;
c) Het anderszins afwijken van de door FlexxCon ter zake verstrekte instructies.
1.5 Aan Afnemer komt geen beroep op garantie toe indien gebreken aan het Werk zijn veroorzaakt door (gebreken in) de funderingsconstructie.

Artikel 12 Meer- en minderwerk
1.1 Niettegenstaande hetgeen is bepaald in artikel 3 van deze Voorwaarden is FlexxCon bevoegd Afnemer meerwerk in rekening te brengen, indien bij of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door FlexxCon meerwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, al of niet door FlexxCon voorzien.
1.2 FlexxCon zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het door FlexxCon verrichte meerwerk.
1.3 Afnemer kan FlexxCon schriftelijk verzoeken meer of andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen. FlexxCon is niet gehouden aan een dergelijk verzoek gevolg te geven.

Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
1.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst met FlexxCon mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is FlexxCon, onverminderd haar recht op schadevergoeding, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Afnemer voldoende zeker is gesteld; en/of,
– de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door FlexxCon heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.
1.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer of beslaglegging op de activa van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij FlexxCon Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is FlexxCon zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
1.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 13.1 op 13.2 zijn alle vorderingen van FlexxCon op Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en het geheel opeisbaar en is FlexxCon gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval is FlexxCon en/of door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Afnemer te betreden.
1.4 Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van FlexxCon als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.

Artikel 14 Niet toerekenbare tekortkomingen
1.1 Indien FlexxCon door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
1.2 Indien de overmachttoestand 6 maanden duurt of het duidelijk is dat deze 6 maanden gaat duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachttoestand dit rechtvaardigt.
1.3 In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als FlexxCon als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
1.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van FlexxCon onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van FlexxCon kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie of uitvoering van werkzaamheden door FlexxCon of diens toeleveranciers en/of bij eigen of door derden verzorgde transporten of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
1.5 FlexxCon zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 15 Prijzen
1.1 De door FlexxCon in een offerte of Overeenkomst opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de Offerte of het tot stand komen van de
Overeenkomst bestaande factoren. FlexxCon is bevoegd elke verandering van de factoren die op de door haar berekende prijs van invloed is, door te berekenen aan
Afnemer.
1.2 Alle prijzen van FlexxCon zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.
1.3 Alle prijzen van FlexxCon zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op basis van ononderbroken en ongehinderde uitvoering en/of levering van een Werk
respectievelijk Product gedurende normale werktijden.

Artikel 16 Betaling
Betaling door Afnemer dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden in geval van:
A levering van Producten: binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen:
B aanneming van Werk: overeenkomstig de volgende betalingstermijnen:
1. 30% van de aanneemsom bij het tot stand komen van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 3.2;
2. 30% van de aanneemsom bij levering van de materialen ten behoeve van het Werk
3. 40% van de aanneemsom bij voltooiing van de werkzaamheden, zijnde het moment waarop oplevering als bedoeld in artikel 10 van deze
Voorwaarden plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
Voor zover FlexxCon de door Afnemer verschuldigde bedragen aan Afnemer factureert, dient betaling te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een aldaar vermelde termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
1.1 In geval van niet tijdige betaling is FlexxCon bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten.
1.2 FlexxCon heeft het recht, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat deze deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die FlexxCon, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van FlexxCon.
1.3 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer of ontbinding op grond van artikel 13 zijn de verplichtingen van Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
1.4 Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 12% per jaar. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.
1.5 Indien Afnemer jegens FlexxCon in verzuim is, is hij verplicht FlexxCon de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250 Euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
1.6 In geval van een arbitrale of gerechtelijke procedure, zal Afnemer, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan FlexxCon, naast de door het scheidsgerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voor zover deze werkelijk gemaakte kosten de door het scheidsgerecht vastgestelde kosten te boven gaan.
1.7 FlexxCon is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met haar schulden aan Afnemer. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder FlexxCon respectievelijk Afnemer mede begrepen de met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
1.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan FlexxCon verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
1.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FlexxCon gerechtigd de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Afnemer bij Afnemer of derden, die Producten voor Afnemer houden, weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete ter grootte van 10% van de factuurbedragen van de betreffende Producten.
1.3 Indien en zolang FlexxCon eigenaar van de Producten is, zal Afnemer FlexxCon onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer FlexxCon op eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan FlexxCon eigenaar is, zich bevinden.

1.4 Bij beslag, (voorlopig) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de
(eigendom)rechten van FlexxCon. Afnemer staat er voor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.1 Een eventuele aansprakelijkheid van FlexxCon is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door FlexxCon gesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van FlexxCon beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de geleverde en betaalde Producten dan wel van de verrichte en betaalde werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt tot een maximum van 25.000 Euro.
1.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van FlexxCon dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. FlexxCon aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade en bedrijfsschade. Afnemer zal FlexxCon vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
1.3 De medewerkers van FlexxCon of door FlexxCon voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.
1.4 Iedere vordering jegens FlexxCon, behalve die welke door FlexxCon is erkend en een vordering zoals bedoeld in artikel 10.4, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
1.1 Alle door FlexxCon gemaakte tekeningen, schema’s, modellen, berekeningen, ontwerpen, etc. (nader te noemen “documentatie), ongeacht of deze door FlexxCon inopdracht van Afnemer zijn gemaakt, zijn eigendom van FlexxCon, terwijl de intellectuele eigendomsrechten bij FlexxCon berusten. Het is de Afnemer niet toegestaan om deze documentatie te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. Afnemer dient alle documentatie op eerste aanmaning van FlexxCon binnen 24 uur aan FlexxCon te retourneren.
1.2 Indien Afnemer het bepaalde in artikel 19.1 overtreedt is Afnemer aan FlexxCon een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van 45.000 Euro per overtreding, onverminderd de overige rechten van FlexxCon.

Artikel 20 Overdracht van rechten en plichten
1.1 Het is FlexxCon toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexxCon.

Artikel 21 Toepasselijk recht/geschillenbeslechting
1.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.
1.2 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 22 Overige voorwaarden
1.1 Nietigheid van een van de bepalingen in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
1.2 Het nalaten door FlexxCon om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij FlexxCon uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
1.3 De Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatie geschil bij een vertaalde versie van deze voorwaarden, is de Nederlandse taal authentiek en doorslaggevend.